دانلود دوره جامع آربی، فروش در آمازون و علی بابا تیم عزت خواه

امتیاز 3.50 ( 4 رای )

در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۵ آبان ۱۳۹۷
نوع فایل
فیلم آموزشی
حجم فایل
658
تعداد صفحات
-
تعداد بازدید
2131 بازدید
۱۹۶,۰۰۰ تومان

فروش در آمازون و علی بابا تیم عزت خواه

چگونه ۲۴ ساعته کسب درآمد کنیم؟
ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ! ﺩﺭﺁﻣﺪی ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﺑﺴﺎﺯﻡ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ، ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺧﺎﻧﻪ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺎﺷﻴﻨﻢ ، ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻭ۱۰ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺍﮐﻢ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮐﻨﻢ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻬﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﻢ. ﺭﺍﺯ ﻳﺎ ﮔﻨﺞ ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻩ ﺍی ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪی ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!

 

آموزش کسب درآمد با دانلود دوره آربی ، توضیحات زیر را مطالعه کنید

ﭼﺮﺍ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺁﻣﺎﺯﻭﻥ :

ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻒ ﺑﺰﻭﺱ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﺿﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی۲۳ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺁﻣﺎﺯﻭﻥ ﺻﻮﺗﯽ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮﺍی ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺖ.

ﺁﻣﺎﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﺪ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ :

 • ﺑﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺩﺍﺭﺩ۱۴۰ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﻣﺎﺯﻭﻥ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﻣﻌﺎﺩﻝ
 • ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺩﺍﺭﺩ۵۴۱ﺣﺪﻭﺩﺍ
 • ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ۲۳۵ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺯﻭﻥ
 • ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ۴۸۵ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ
 • ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ، ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ۲ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺯﻭﻥ ﺣﺪﻭﺩﺍ
 • ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪ !!!!!!!!!۲۶.۵ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ، ﺁﻣﺎﺯﻭﻥ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ! ۲۶ﻫﺮ
 • ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ !!!۳۰۶ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺯﻭﻥ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 • ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ !!!!!!!۱۴ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩﺍ
 • ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ، ﺩﻳﮑﺸﻨﺮی ﻭ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺯﻭﻥ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ، ﺍﻻﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﭼﻴﺴﺖ !!!

اما سوال اصلی ، آیا ما هم می توانیم به عنوان فروشنده در آمازون فعالیت کنیم و از این درآمد بزرگ سهمی داشته باشیم ؟ آیا واقعا ممکنه ؟

قبل از اینکه کامل این روش را آنالیز و بررسی کنیم ، باید به شما بگویم :

الان در سال ۲۰۱۸ ، پولدارترین آدم کل دنیا جف بزوس موسس آمازون هست ، حتی با اختلاف زیادی از بیل گیتس قرار گرفته است .

 

دوره جامع فروش در دایرکت از احمد کلاته

 

اگر به دنبال کسب و کار نو هستید دوره آربی را امتحان کنید  ، پس از دانلود دوره آربی لینک دانلود به نمایش در میاید

  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.